Òrgans de govern

TICMALLORCA (Consorci de tecnologies de la informació i de les comunicacions de Mallorca), creat el 6 de Juny de 1992, és un òrgan de suport a l'administració local amb unes funcions específiques com són : 

 • Assessorament a les corporacions locals per l'adequada adquisició, gestió, actualització o millora de les implantacions d'informàtica local. 
 • Adquisició i/o producció, desenvolupament, distribució i manteniment de programes informàtics. 
 • Formació del personal al servei dels ens consorciats en l´ús i manteniment de l'equipament i de les aplicacions informàtiques. 
 • Qualsevol altra activitat que redundi en benefici de les corporacions locals de Mallorca, i del mateix Consorci, relacionada amb els objectius fixats mentre no sia en detriment de les competències pròpies dels ens consorciats establerts en la legislació de règim local. 
 • Els principals objectius de TICMALLORCA es poden resumir en: 
 • Impulsar la renovació de l'administració local. 
 • Garantir el reequilibri intermunicipal. 
 • Defensar els interessos dels ens consorciats. 
   

     TICMALLORCA està organitzat de la següent manera: 

 • JUNTA GENERAL: És l'òrgan superior del TICMALLORCA que decideix la política institucional, elegeix el president, aprova els pressupostos, etc. 
 • PRESIDENT: És el cap responsable del funcionament institucional. Actualment presidit per la Hble. Sr. Jaume Alzamora Riera.
 • JUNTA DE GOVERN: És l'òrgan consultiu del president. 


 Actualment la formen : 

 • President: Hble. Sr. Jaume Alzamora Riera
   
 • Vocals Junta:
   
 • Sra. Mª Antònia Mulet Vich , representant de l’Ajuntament d’Algaida
 • Sra. Maria Ramon Salas, representant de l’Ajuntament d’Esporles
 • Sra. Margalida Villalonga Reinosa, representant de l’Ajuntament de Lloseta
 • Sr. Gaspar Mora Mulet, representant de l’Ajuntament de Porreres
 • Sra. Maria Pons Monserrat, representant de l’Ajuntament de Santanyí
 • Sr. Juan Rodríguez Ginard, representant de l’Ajuntament de ses Salines
 • Sr. Josep Lluís Urraca Martín, representant de l’Ajuntament de Santa  Eugènia
   
 • Secretari: Margarita Marqués Moyá, Secretària delegada
 • Gerent: Miquel Lluís Mestre Mestre

Source URL: https://ticmallorca.net/organs-de-govern